Algemene verkoopsvoorwaarden - SafeShops
Duis ac lorem sit amet nibh gravida malesuada rutrum ac velit.
Feel free to call us: +1 800 789 50 12

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk andersluidend akkoord, hebben de huidige voorwaarden betrekking op elke verkoop van producten of diensten van SafeShops.be, inbegrepen het business partnership, de labelkost en de organisatie van seminaries. Deze voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden, inbegrepen algemene voorwaarden van andere partijen, die uitdrukkelijk worden verworpen.

Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van Safeshops het indienen van een aanvraag, het plaatsen van een bestelling en/of het afsluiten van een welkdanige overeenkomst met Safeshops.be, erkent de klant en/of de gebruiker dat hij een exemplaar van onderhavige voorwaarden heeft ontvangen dan wel er voorafgaandelijk kennis van heeft genomen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt hij op onherroepelijke wijze de toepassing ervan.

 

Artikel 2

Als een organisatie (onderneming, bedrijf, rechtspersoon, natuurlijke persoon, hierna: de indiener) een aanvraag indient tot certificatie, wordt dit onherroepelijk gekwalificeerd als een bindende aanvraag die bij gebrek aan uitdrukkelijke weigering door Safeshops.be wordt aanvaard. Dit kan de vorm aannemen van een bevestiging van de aanvraag, van het verstrekken van informatie e.d. meer.

Door het indienen van een aanvraag, verbindt de indiener er zich toe om hoe dan ook het bedrag voor een eerste certificatie te voldoen en verstrekt hij een opdracht aan Safeshops.be. Dit bedrag is verworven voor Safeshops.be, zelfs al beslist de indiener later om zich terug te trekken. Het bedrag dient te worden voldaan van zodra de indiener een verzoek tot betaling/factuur vanwege Safeshops.be ontvangt.

 

Artikel 3

Om certificatie te verkrijgen en te behouden, verbindt de aanvrager/indiener er zich toe de volgende procedures en regels in acht nemen:

(a) Hij is verplicht om Safeshops.be; alle documenten, specificaties en andere informatie benodigd om te oordelen of aan de certificatievoorwaarden is voldaan, ter beschikking te stellen, en om een bevoegd persoon aan te wijzen als contactpersoon;

(b) Safeshops.be zal, wanneer zij van mening is dat niet aan alle certificatie-eisen is voldaan, de indiener/aanvrager informeren over die aspecten waarin het niet voldoet;

(c) wanneer de indiener/aanvrager kan aantonen dat verbeteracties hierop zijn uitgevoerd binnen de door Safeshops.be gestelde tijdslimiet, zodat aan alle eisen wordt voldaan, zal Safeshops.be ervoor zorgen dat alleen de noodzakelijke elementen van de beoordeling worden herhaald. Extra kosten hierbij worden niet aangerekend.

(d) indien de indiener/gebruiker geen acceptabele verbeteracties binnen de gestelde tijdslimiet heeft uitgevoerd, kan het voor de Safehops.be noodzakelijk zijn om de gehele beoordeling te herhalen. Extra kosten hierbij worden aangerekend. Safeshops.be kan na uitdrukkelijke kennisgeving en finale mogelijkheid tot verbetering, ook beslissen om de procedure stop te zetten en dus te besluiten tot niet certificatie.

(e) verwijzing naar conformiteit is slechts toegestaan voor het product/dienst/website, zoals vermeldt in het certificaat of eventuele andere bijlagen behorende bij het certificaat;

 

Artikel 4

Iedere certificatie heeft betrekking op een welbepaald merk/product en website. Voor ieder ander merk/ handelsnaam/ website die volledig op dezelfde standaard is gebouwd, echter een andere URL heeft, zal de indiener/ het lid een bedrag momenteel, vijvenzeventig euro voldoen, als hij het Safeshops.be label daaraan wenst te verbinden. Dit geldt enkel als de controle en het certificatieproces gelijktijdig en zonder verschillen of afwijkingen kan geschieden (dus niet voor buitenlandse sites,..). Anders zal een gebruik van het Safeshops.be label worden aanzien als een aanvraag voor een nieuwe certificatie aan de prijs van tweehonderdvijvennegentig euro voor webshops met een omzet lager dan 150000 euro en zeshonderdvijftig euro voor webshops met een hogere omzet.

 

Artikel 5

De controle op de certificatievoorwaarden gebeurt door een onafhankelijke derde, momenteel een advocatenkantoor (de auditor) welke wordt aangewezen door SafeShops.be. De controle en de certificatie geschiedt jaarlijks.

Om het label te mogen gebruiken dient de indiener/gebruiker onafgebroken en doorlopend te voldoen aan de certificatievoorwaarden, de gedragscodes die worden vermeld, en desgevallend de richtlijnen of reglementen met betrekking tot het gebruik van het label, zoals die in voege kunnen treden naar aanleiding van de jaarlijkse certificatie.

De definitieve certificatie geschiedt door de raad van advies van Safeshops.be op voorlegging van het rapport/eindconclusie van de auditor. De beslissing van de raad van advies is definitief en bindend voor alle betrokkenen. De beslissing kan bijkomende voorwaarden opleggen aan het gebruik van het label en de certificatie. De aanvrager/indiener/gebruiker aanvaardt onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat de raad van advies in eerste en laatste instantie beslist.

Als een partij (indiener/gebruiker/lid) weigert om zich te schikken naar de beslissing van de raad van advies, brengt dit van rechtswege (a) mee dat die partij het Safeshop.be label niet mag gebruiker (b) dat alle verschuldigde bijdragen voor het certificatieproces ingevolge de gedane aanvraag, verschuldigd en opeisbaar zijn (c) dat de desbetreffende partij zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigt.

 

Artikel 6

Als Safeshops.be een niet conform gebruik van het Safeshops.be label vaststelt, zal zij de desbetreffende gebruiker 30 dagen de kans geven om zich in regel te stellen. Bij gebrek aan regularisatie, kan de raad van bestuur beslissen om het label in te trekken, dan wel om maatregelen in rechte te nemen ten einde het onregelmatig gebruik te laten stop zetten.

Ieder onregelmatig gebruik dan wel niet voldoen van de verschuldigde bijdragen voor certificatie, verleent de raad van bestuur het recht om de desbetreffende ingebreke blijvende partij uit te sluiten van verder lidmaatschap, dit te publiceren op de website en ieder verder gebruik van enig label of verwijzing naar Safeshops te laten stop zetten.

Safeshops.be is geenszins gehouden om doorlopend of periodiek controles uit te voeren bij de gecertificeerde organisaties. Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon is zelf verantwoordelijk om (a) de voorwaarden en richtlijnen van certificatie na te leven (b) alle wettelijke bepalingen met betrekking tot diens activiteiten en uitbating na te leven, waarvoor Safeshops op generlei wijze verbintenissen op zich neemt, (c) blijft tevens uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud, informatie en andere op zijn website, e-mails, data of andere..

 

Artikel 7

Safeshops.be verbindt er zich om de aanvrager/gebruiker te begeleiden in een certificatie-proces. Dit is een middelenverbintenis. De aanvrager/gebruiker aanvaardt dat ieder gebruik van het certificatielabel inhoudt dat hij aan alle op dat ogenblik geldende certificatievoorwaarden dient te voldoen, zelfs al houdt dit in dat hij op een bepaald ogenblik een bijkomende certificatie moet aanvragen. Het is uiteraard ook aan de aanvrager/gebruiker om de adviezen van Safeshops.be na te komen, op te volgen en uit te voeren. De aanvrager/gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van de nodige informatie en opvolging ten einde Safeshops.be toe te laten de begeleiding op te starten/verder te zetten. Als een aanvrager/gebruiker niet slaagt in een certificatie-proces dan wel dit wordt stop gezet wegens gebrek aan conformiteit of navolging van noodzakelijke verbeteracties, houdt dit geenszins enige tekortkoming van Safeshops.be in en blijven de verschuldigde vergoedingen verworven voor Safeshops.be.

Behoudens opzet of een rechtstreeks dermate zware fout kan Safeshops.be niet worden aansprakelijk gesteld of aangesproken bij een certificatie-weigering of latere intrekking, gezien het de verantwoordelijk van de aanvrager/indiener/ gebruiker is om aan de certificatievoorwaarden te voldoen.

Elke welkdanige aansprakelijkheid van Safeshops.be is steeds, behoudens opzet of een daarmee gelijk te stellen zware fout of grove nalatigheid, uitgesloten voor eender welke schade veroorzaakt aan of door het door haar geleverde goed en/of aan of door de geleverde dienst.

De aansprakelijkheid van Safeshops.be voor eender welke genots-, winstderving en/of indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien enige uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Safeshops.be beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal het ter zake of naar aanleiding van de schadeveroorzakende werkzaamheden door haar in rekening te brengen of reeds in rekening gebrachte bedragen.
Artikel 8

Alle facturen van SafeShops.be zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag, met het volste recht en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een interest van 1% per maand. Bovendien wordt het bedrag verhoogd met 15% als vergoeding voor administratieve kosten met een minimum van honderd euro.

 

Artikel 9

Iedere overeenkomst met betrekking tot een business partnership met Safeshops.be wordt aangegaan voor een welbepaalde duur van één jaar. Vanaf de contractsdatum. De overeenkomst wordt behoudens tijdige opzegging, telkens opnieuw verlengd voor een welbepaalde duur van één jaar.

Het opzeggen van het business partnership bij SafeShops.be is enkel mogelijk door middel van een schriftelijke mededellng per aangetekend schrijven, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de vervaldag van de overeenkomst. Een aangetekend schrijven heeft uitwerking drie werkdagen na verzending.

 

Artikel 10

Elke inschrijving aan een seminarie, of elke andere conferentie met betalende inkom wordt bij SafeShops.be geregistreerd bij ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier. SafeShops.be is niet gebonden een inschrijving te confirmeren. Elke annulering van een deelname aan een seminarie of elke andere conferentie met een betalende inkom, moet schriftelijk gebeuren.

Behalve wanneer de uitnodiging het uitdrukkelijk anders vermeldt, wordt bij annulering de deelnameprijs integraal terugbetaald indien de annulatie tenminste 10 werkdagen voor het evenement geschiedt; anders wordt bij annulering de deelnameprijs voor de helft van de som terugbetaald indien deze binnen de 10 werkdagen voor het evenement geschiedt. In elk ander geval, bij gebrek aan uitdrukkelijke en tijdige annulatie, zal de volledige som verschuldigd zijn.

 

Artikel 11

Alle persoonlijke gegevens die aan SafeShops.be gecommuniceerd worden, worden geregistreerd in haar bestand “leden en prospecten”. Elk betrokken individu beschikt over een recht op toegang en verbetering. Hij kan zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens voor direct marketing doeleinden. Deze gegevens kunnen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende kennisgeving of bezwaar, worden, doorgegeven aan derden.

 

Artikel 12

Alle geschillen van welke aard ook die betrekkingen hebben op de diensten of producten verstrekt door SafeShops zullen uitsluitend worden gebracht voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van SafeShops om te worden beslecht volgens het Belgisch recht.