FAQ #corona

Veel gestelde juridische vragen #corona

Door de opmars van het coronavirus COVID-19 krijgen we, SafeShops.be, als e-commerce associatie verschillende vragen over heel specifieke situaties. Deze FAQ bevat een serie van vraag en antwoorden die we  samen met onze juridische partner Sirius Legal hebben opgesteld. We delen deze graag met jullie.

Klik hieronder op de vraag om het antwoord te lezen of scrol naar beneden om alle vragen en antwoorden te bekijken.

Vraag 1: Ik overweeg om mijn producten tijdens deze crisis ook via Facebook aan te bieden, moet ik dan ook rekening houden met 14 dagen bedenktermijn, zoals op websites het geval is? Bron: Sirius Legal

Als je omwille van de Coronacrisis nu via Facebook of mail wil gaan verkopen, moet je wel degelijk ook rekening houden met alle regels van verkoop op afstand, zoals die gelden op webshops.  Die regels gelden immers bij élke vorm van verkoop op afstand.  Dat geldt dus ook bij Facebook verkopen of verkoop via e-mail, Whatsapp, etc…

Wellicht de belangrijkste regel om rekening mee te houden is de 14 dagen bedenktermijn of het ”retourrecht.”

Let erop dat je mensen zeer duidelijk informeert over hun recht om hun bestelling te annuleren binnen de 14 dagen na levering.  Als je dat niet doet, wordt de bedenktermijn immers verlengd tot zelfs twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke 14 dagen na levering!

Het is trouwens niet enkel de bedenktermijn die je vooraf moet meedelen.  je moet een hele reeks informaties vooraf meegeven, zoals welke betaalmiddelen je aanvaardt, hoe de wettelijke garantie werkt, waar mensen terecht kunnen blij klachten, enz…

De vraag is hoe je mensen correct informeert over hun rechten.  Het is immers moeilijk om op een Facebookpagina en zéker ook bij bestellingen via mail voorafgaand aan de bestelling duidelijk je algemene voorwaarden te communiceren.  De facto heb je dus eigenlijk toch een (mini-)website nodig of op zijn minst een informatiedocument dat ergens online beschikbaar is. Er zijn op dit ogenblik enkele erg mooie initiatieven om ondernemers op een snelle en goedkope manier een webshop te laten starten, zoals bijvoorbeeld https://mijnonlineshop.be/.  Je kan dan op je webshop alle wettelijke verplichtingen naleven en vanop je Facebookpagina doorlinken naar je webshop.  Op die manier kan je wél alle verplichte informatie aan de consument geven én creëer je meteen twee parallelle verkoopkanalen die elkaar kunnen aanvullen…

Vraag 2: Ik had vroeger enkel een fysieke winkel, maar verkoop nu tijdens de Coronacrisis ook mijn producten online en bezorg ze thuis bij de klanten. Wat zijn de minimum verplichtingen die ik het best naleef? Bron: Sirius Legal

Gelet op het feit dat een verkoop via Facebook en e-mail ook onder de wetgeving verkoop op afstand valt, zijn alle bepalingen uit de wetgeving in verband met verkoop op afstand van toepassing op handelaars die nu online beginnen te verkopen. In principe moet je bestelproces dus voldoen aan het consumentenrecht en alle daarin begrepen informatieverplichtingen.

In afwachting van de uitbouw van een echte webshop is het minstens aan te raden om voor verkopen die gebeuren via een kanaal dat maar beperkte ruimte of tijd biedt voor het tonen van informatie de consument toch voor het sluiten van de aankoop te informeren over:

  • de voornaamste kenmerken van de goederen of de diensten,
  • de identiteit van de onderneming
  • de totale prijs,
  • het herroepingsrecht
  • de duur van de overeenkomst en,
  • in geval van overeenkomsten voor onbepaalde tijd, de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen.

Vraag 3: Heel wat klanten zijn plots niet thuis (of doen niet open) of de bedrijven blijken bij levering gesloten te zijn. Wat is wettelijk toegestaan rond het doorrekenen van heraanbiedingskosten? Kan/mag je de extra leveringskosten en eventuele administratieve kosten aanrekenen aan de klant? Bron: Sirius Legal

De klant moet op voorhand op duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd zijn over de totale prijs en dus over alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten.  Indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, dien je wel te melden dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

Dit betekent dat wanneer je als verkoper niet op voorhand duidelijk communiceert dat bij  heraanbieding de kosten ten laste zijn van de consument, je deze achteraf niet kan  aanrekenen aan de klant.

Vraag 4: Wat als de leveringstermijnen die ik aanbied op mijn webshop uiteindelijk niet meer gerespecteerd kunnen worden? (bv. door de grote groei aan online bestellingen) Bron: Sirius Legal

Uiteraard ben je gebonden om de levertermijn die je bij een bestelling belooft ook te respecteren. Als er geen leveringstermijn is afgesproken, dan geldt voor de webshop op basis van de wet in elk geval een termijn van 30 dagen voor aflevering.

Vertraging bij aflevering kan de aansprakelijkheid van de verkoper in het gedrang brengen, dit zal echter niet snel gebeuren. Zelfs bij overschrijding van de termijn of de termijn van 30 dagen is de webshop vaak nog geen schadevergoeding verschuldigd, omdat de consument dan eerst nog verplicht is om de verkoper ingebreke te stellen en een redelijke bijkomende termijn voor aflevering te geven.

De gevolgen van een vertraagde levering voor de verkoper hangen ook af van de vraag of de leveringstermijn essentieel is. Dit kan worden afgeleid uit de omstandigheden van de sluiting van de overeenkomst (bv. levering van snoepgoed voor Pasen) of doordat de consument de ondernemer vóór de sluiting van de overeenkomst geïnformeerd heeft dat de leveringstermijn essentieel is. In zo’n geval heeft de consument het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en moet je alle bedragen ook terugbetalen.

Na 30 dagen vertraging heeft de consument sowieso het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen.

Tijdens de huidige Coronacrisis verloopt de levering soms wat trager. Veel webshops lossen dit op door een latere of onbepaalde levertijd aan te geven in de bestelling. Dit heeft het voordeel dat er geen onrechtmatige verwachtingen worden gecreëerd, de webshops zullen echter altijd moeten leveren binnen de 30 dagen en voor consumenten essentiële leveringstermijnen respecteren.

Of de reden waarom levertijden niet gerespecteerd kunnen worden overmacht is, is te beoordelen bij situatie, hiervoor verwijzen we naar ons artikel in verband met overmacht. Een grote groei in online bestellingen is wellicht geen overmacht aangezien dit niet buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt en dit de nakoming van de verbintenis niet geheel onmogelijk maakt, maar gewoon moeilijker.

Vraag 5: Wat met de vertraagde levering van bederfelijke producten (vb. bloemen)? Bron: Sirius Legal

Voor bederfelijke producten is er een wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht. Indien er correct over deze uitzondering geïnformeerd is, zal de consument de bloemen dus niet kunnen “retourneren” en zijn geld terug vragen. Hij kan echter wel op een andere basis een nieuwe levering vragen of een passende prijsvermindering.

De levering van een ernstig bedorven product of bijvoorbeeld een verwelkt boeket is een niet-conforme levering. De consument heeft in eerste instantie recht op het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging. Daarnaast heeft de consument het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen, indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.

Vraag 6: Wat met cadeaubonnen die verlopen tijdens de periode van de lockdown? Bron: Sirius Legal

Naar Belgisch recht bestaat er geen specifiek wettelijk kader voor cadeaubonnen.

Cadeaubonnen zijn in feite contractuele documenten. Men zal dus allereerst goed moeten nagaan wat er op de cadeaubon vermeld wordt, alsook wat er in de algemene voorwaarden van de onderneming die de cadeaubon uitgaf staat.

Indien de winkel waarvoor de cadeaubon geldt nog open is, een webshop heeft of op een andere manier nog verkopen uitvoert, is het gebruik van de cadeaubon niet geheel onmogelijk en kan de consument zich wellicht niet beroepen op de Coronacrisis als overmacht.

Als het werkelijk onmogelijk is om gebruik te maken van de waardebon kan de consument zich mogelijks beroepen op overmacht. De voorwaarden hiervoor zijn strikt: het moet gaan om: (1) een onvoorziene omstandigheid (2) die buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt en (3) die de nakoming van de verbintenis geheel onmogelijk maakt. De consument zal ook moeten bewijzen dat het werkelijk onmogelijk was om gebruik te maken van de bon.

Overmacht zou in dit geval ook enkel impliceren dat de termijn tijdelijk geschorst is voor de periode dat het onmogelijk is om te kopen.

Als consument doe je er goed aan om voor de vervaltermijn een verlenging te verzoeken zodat je bewijs hebt dat het onmogelijk was om de waardebon te gebruiken en dat je tijdig een handeling hebt gesteld om de waarde van de bon te behouden.

Vraag 7: Kan een consument zich beroepen op de Coronacrisis als overmacht om een product te retourneren ná het verstrijken van de bedenktermijn? Bron: Sirius Legal

Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat een klant zich kan beroepen op overmacht om te argumenteren dat hij zijn herroepingsrecht niet tijdig kon inroepen. Als je je klant correct geïnformeerd hebt over het herroepingsrecht, is de termijn van 14 dagen definitief en is het niet meer mogelijk om daarna nog af te zien van de aankoop..

Algemene voorwaarden of andere zullen vaak niets bepalen over dit geval en of dit overmacht uitmaakt voor de consument. Je zal dus moeten terugvallen op de algemene principes en wetgeving. Volgens de Belgische wet is overmacht ‘een onoverkomelijk beletsel voor de nakoming van een verbintenis’. Het moet gaan om: (1)een onvoorziene omstandigheid  (2) die buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt en (3) die de nakoming van de verbintenis geheel onmogelijk maakt.

De Coronacrisis of ziekte door corona zal dan wel een onvoorzienbare omstandigheid kunnen uitmaken, meestal zal het echter niet aan de andere voorwaarden voldoen.

Dat postdiensten niet of moeilijker beschikbaar en bereikbaar zijn, ontslaat de consument allereerst niet van de plicht om zijn herroeping binnen de 14 dagen ter kennis te brengen aan de handelaar én men zal ook moeten aantonen dat het volstrekt onmogelijk was om het pakje in te sturen bv. dit door een derde laten versturen of andere.

De postdiensten zijn bovendien erkend als essentiële dienst, het is dus nog steeds mogelijk om pakjes te versturen. Hierop beroep doen om het ontijdig versturen van het pakje te verantwoorden is dus moeilijk.

Vraag 8: Mag ik de prijzen van mijn producten verhogen? Bron: Sirius Legal

In het begin van de Coronacrisis en de maatregelen zag men soms significante stijgingen in prijzen voor handgel, mondmaskers en andere. De vraag is of dit toegelaten is en wat er tegenin kan worden gebracht. Hoewel er geen specifieke regels zijn die dit regelen blijven de algemene mededingingsregels en wetgeving in verband met de marktpraktijken uiteraard gelden. Dit houdt voornamelijk in dat :

  • Excessieve prijsverhogingen niet mogen doorgevoerd worden door dominante ondernemingen (artikel 102 VWEU).
  • Prijs(verhogings)afspraken tussen ondernemingen niet zijn toegestaan (artikel 101 VWEU).
  • Het misleiden van consumenten op eender welke wijze niet is toegestaan.
  • Bedrijven geen onterechte claims mogen doen in verband met hun prijzen en producten.
  • Transparantie door ondernemingen vereist is. Ondernemingen zijn verplicht juiste en realistische informatie te blijven geven over bijvoorbeeld producten die niet meer of later geleverd zullen worden door sluiting van fabrieken, alsook over de werking van hun producten en diensten.

Prijzen moeten dus eerlijk en duidelijk zijn en ook in deze tijden van de corona crisis is het niet is toegestaan voor bedrijven om misbruik te maken van onzekerheden en schaarste.

Daarnaast moet ook voor verregaande samenwerkingen tussen ondernemingen nog steeds een mededingingsrechtelijke toets worden gedaan. De mededingingsregels gelden ook in crisistijd. Er moet dus getoetst worden of de mededingingsbeperking gerechtvaardigd kan worden en de positieve effecten opwegen tegen de negatieve effecten.

Vraag 9: Zijn er specifieke veiligheidsmaatregelen die leveranciers moeten nemen? Bron: Sirius Legal

De leveranciers moeten -net zoals iedereen- de maatregelen respecteren die door hun nationale overheid zijn opgelegd om het coronavirus te bestrijden. Concreet houdt dit dus in dat de buitenlandse leveranciers de richtlijnen van hun overheid moeten volgen.

Belgische leveranciers moeten strikt de maatregelen volgen zoals die gepubliceerd zijn in het Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken.

Voor niet-essentiële sectoren en leveranciers kan dit betekenen dat zij hun handelszaak moeten sluiten indien zij niet kunnen voldoen aan de opgelegde maatregelen.

Vraag 10: Kan ik medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondmaskers) kopen/verkopen? Bron: Sirius Legal

Je bent best oplettend bij het aankopen van mondmaskers online. Er circuleert namelijk heel wat namaak van medische hulpmiddelen die worden verkocht aan hogere prijzen. Sinds 23 maart 2020 is het enkel toegestaan dat vergunde apotheken persoonlijke beschermingsmiddelen zoals onder andere mondmaskers (chirurgische maskers, FFP2 en FFP3 maskers) en alcoholgel mogen verkopen, voor zover voorgeschreven door een gezondheidszorgbeoefenaar.

Vraag 11: Wie is er aansprakelijk indien mijn koerier iemand anders besmet? Bron: Sirius Legal

E-commerce is door de Coronacrisis geëxplodeerd. Iedereen is massaal inkopen via het internet gaan doen, met als gevolg dat pakjesbezorgers het drukker dan ooit hebben! Enkele ondernemers vroegen aan ons of het wel verantwoord is om hun pakjesbezorgers zoveel aan huis te laten gaan. Wat als ze iemand besmetten? We zochten het voor je uit.

Jouw bedrijf is aansprakelijk voor de schade die jouw werknemers veroorzaken tijdens hun werk. Met andere woorden, je bent aansprakelijk voor je koeriers die je pakjes bezorgen. Dit geldt natuurlijk niet wanneer je beroep doet op een koerierbedrijf zoals bpost, PostNL, DHL, … Dan zijn die koerierbedrijven aansprakelijk voor hun koeriers.

We hopen dat het je nooit overkomt, maar stel dat een van je koeriers het coronavirus oploopt en een klant besmet. Je klant kan dit bewijzen door aan te tonen dat jouw koerier in fout was. Bijvoorbeeld, je koerier zit voortdurend te hoesten zonder zijn hand voor zijn mond te houden. Zoals je je wel kan voorstellen is het niet makkelijk om dit ook te bewijzen, maar het is zeker niet onmogelijk! Je kan de vergelijking maken met HIV dragers die anderen besmetten. Er zijn al meerdere keren mensen veroordeeld voor het opzettelijk besmetten van anderen. Het is ook strafbaar om te laks om te gaan met de voorzorgsmaatregelen, zelfs als je niet weet dat je besmet bent.

Wij schatten de kans dat jouw koeriers opzettelijk je klanten gaan besmetten vrij klein in. Spijtig genoeg hebben al meerdere gevallen van opzettelijke besmetting plaatsgevonden. In zo een uitzonderlijk geval heb je als werkgever gelukkig nog een verweermiddel. Je bent namelijk niet altijd aansprakelijk voor je werknemers. Bij bedrog, een zware fout of een herhaalde lichte fout zijn je werknemers zelf aansprakelijk. Iemand opzettelijk besmetten met het coronavirus lijkt ons te kwalificeren als een zware fout. Hetzelfde kan ook gezegd worden wanneer je werknemer de voorzorgsmaatregelen niet respecteert, zelfs als hij niet op de hoogte was van zijn besmetting.

Stel nu dat je op de hoogte bent dat je werknemer besmet is en hem toch verplicht om te werken. Dan zit je al zeker met een groot arbeidsrechtelijk probleem. Je bent namelijk verplicht om de gezondheid van je werknemers te beschermen op het werk en zo nodig de vereiste maatregelen te nemen. Dit is verder uitgewerkt in ons arbeidsrechtelijk luik van de Q&A.

Naast dit arbeidsrechtelijk probleem, zit je nu ook met een aansprakelijkheidsprobleem. Jouw werknemer zal uit angst zijn werk te verliezen vast wel gewoon komen werken. Dat kan hem moeilijk kwalijk worden genomen. Dit betekent niet dat hij de voorzorgsmaatregelen niet meer in acht moet nemen! Je zal sowieso aansprakelijk zijn in dit geval, eventueel samen met de werknemer.

Je kan ook aansprakelijk zijn wanneer je eigenlijk wel had moeten weten dat je werknemer besmet is. Bijvoorbeeld, je koerier ziet er koortsig uit, hoest voortdurend, leeft samen met iemand die besmet is, … Je zal in dit geval waarschijnlijk aansprakelijk zijn, eventueel samen met de werknemer.

Ons advies is alvast om je pakketjes niet te laten bezorgen door zieke koeriers of koeriers die symptomen van ziekte vertonen.